Έκτακτη Γενική Συνέλευση

*English follows

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί και ως εκ τούτου καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 13(3) σε Έκτακτη Συνέλευση στις 10:30 π.μ. την Κυριακή, 24

Νοεμβρίου, 2019 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με το άρθρο 7(9) σε περίπτωση κατά τηv oπoία δεv υπάρχει απαρτία, η Συvέλευση επαvαλαμβάvεται μετά από μισή ώρα στov ίδιo τόπo και θεωρείται σε απαρτία αvεξάρτητα από τov αριθμό τωv παρευρισκoμέvωv Τακτικών μελώv.

Το παραιτηθέν Δ.Σ.

*************************************************

Dear Members,

According to Article 13(3), due to the resignation of the Cyprus Writers Union Board, you are invited to a General Assembly at the House of Arts and Letters in Nicosia on Sunday, 24 November, 2019 at 10:30 a.m. with the purpose of electing a new Board. Your presence is indispensable. As per Article 7(9), in the event no quorum is present, the Assembly is repeated after thirty minutes in the same meeting place and a quorum is established regardless of the number of Members present.

The resigned Board

Pin It